สพป.ราชบุรี เขต 1 ดำเนินการประชุมการติดตามการดำเนินงานข้อมูลตัวชี้วัดแบบวัด OIT

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางจันจิรา ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานข้อมูลตัวชี้วัดแบบวัด OIT “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของ สพป.ราชบุรี เขต 1” มีผู้เข้าประชุมคือผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลตัวชี้วัด O1 – O35 ณ ห้องประชุมพุดพิชญา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1