สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ สสวท. นำร่องโครงการทดลองใช้สื่อจากประเทศเกาหลีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ปีที่ ๖

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร มนตรี แย้มกสิกร ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ ผอ. สถาบันคุรุพัฒนาผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ บริษัทเชพรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย โดยดร.ดร เกศรา อมรวุฒิวร  ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการและวิชาการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และผู้แทนจาก สสวท. และคณะร่วมประชุมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำโดยนายวิสูตรเจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในการให้ความร่วมมือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นโครงการทดลองนำร่องการสอนรูปแบบใหม่ โดยใช้สื่อจากประเทศเกาหลี ในวิชาคณิตศาสตร์ และใช้สื่อของ สสวท. และบริษัทเชพรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในวิชาวิทยาศาสตร์ และการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ป.๖ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครู โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดดอนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ จำนวน ๑ โรงเรียน คือโรงเรียนวัดดอนทอง ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒