สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการอบรมการพัฒนานวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาแนวพุทธ รูปแบบ Active Learning เพื่อยกระดับสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 15 ปี 2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนานวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาแนวพุทธ รูปแบบ Active Learning เพื่อยกระดับสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 15 ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ การส่งเสริมการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ 29 ประการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การจัดทำโครงงานคุณธรรม และจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเด่น (Best Practice) โดยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินฯ จำนวน 20 คน จาก 19 โรงเรียน ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1