การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน)

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน) พร้อมด้วย นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นายอธิวัฒน์ เผ่าฐิติวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลุง ซึ่งเป็นคณะกรรมการการประเมินฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงดำ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่