สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายวรายุทธ ทวีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา พ.ศ.2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูปฐมวัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูล จำนวนโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3