คณะกรรมการสถานีแก้หนี้ครู สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 3

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานีแก้หนี้ครู สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เชิญผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมถึงข้าราชการบำนาญ รอบที่ 3 จำนวน 9 ราย ร่วมประชุมเพื่อสอบถามปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการดังนี้ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ธนาคารออมสินในการให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามมาตรการของธนาคารออมสิน 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการออกหนังสือ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ในการให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมมาตรการของสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 3. แนะนำผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3