สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ  โดยมี นายอภิชาติ พรหมฝาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงฯ ซึ่งมีผู้อำนวยการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 56 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมฯ