ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม นิเทศ และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะ และดูแลสุขภาพกายและสุขจิตของผู้เรียนตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพสฐ. ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ณ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ