สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตสำนึกคิดพอเพียง

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตสำนึกคิดพอเพียง ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr. ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ