สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Onine) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 และเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีวัฒนธรรมการทำงาน พฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต ให้บริการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ นางปุณิกา ธรรมนูญ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ITA ของกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว