ผช.เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สพฐ. ร่วมติดตาม โอกาสนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ และมี นายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ในนามประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ กพด. นางสายสุนีย์ สมยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่แจ่ม นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่