สพป.ราชบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผศ.ปรียาพร ทองพุด ผศ.ทรงศักดิ์ เกษมรุจิรภาคย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นางสาวรุจรดา จรูญชัยคณากิจ และนางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ เน้นย้ำการเรียนการสอนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งเป็นประธานในการประชุมการนำศิลปะมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อออกแบบวาดภาพระบายสีบอกเล่าเรื่องราวประวัติของโรงเรียนจากชื่อหรือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี