สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายภูริพัฒน์ บุญมา นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตรวจสอบเงินคงเหลือเป็นไปด้วยความรอบคอบ และสามารถรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด