สพสพม.34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ให้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 42 โรงเรียน 84 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนให้มีความโดดเด่นด้านภาษาไทย