การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรคุณภาพ วิถีใหม่ เรียนดี มีความสุข ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ “องค์กรคุณภาพ วิถีใหม่ เรียนดี มีความสุข” พร้อมนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแนวทางการปฏิบัติหน้างานให้ที่ประชุมทราบ โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับนโยบาย

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้ รางวัลการประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับเขต ปี ๒๕๖๗ ได้แก่ โรงเรียนบ้านตลาดชัย โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ โรงเรียนบ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านโคกกลาง รางวัลสถานศึกษา IQA AWARD รางวัลสถานศึกษานำร่องการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงแบบออนไลน์ (RT e-Exam) รางวัลครูผู้สอนที่ขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา รางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) สูงกว่าระดับประเทศ รางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินคคุณภาพผู้เรียน (NT) สูงกว่าระดับประเทศ รางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ และรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (Eco School Beginner) ปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ พร้อมได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีและขอบคุณที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละทั้งกำลังแรงกายแรงใจเพื่อเด็กนักเรียน ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี อ่านออก เขียนได้ คิดเลข เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต