สพฐ. เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2483 ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน หน่วยแพทย์ ครู และนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

.

โดยในการเสด็จนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ เมื่อปี 2563 ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 114 คน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

.

โอกาสนี้ทรงเปิดอาคารเรียน “ญาณสุทธิวิทย์” เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2564 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย นักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ มีสมรรถภาพทางกายที่ดี สำหรับการส่งเสริมด้านการศึกษา นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ทุกคน นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกทักษะการอ่านและเขียนสรุปใจความสำคัญจากบทวรรณกรรมพื้นบ้าน ส่วนการฝึกวิชาชีพนักเรียน สอนการตัดผม ทำชาใบหม่อน และแซนวิส ทำให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีพื้นฐานการประกอบอาชีพ

.

ในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย การแสดงฟ้อนรำโปงลางประกอบเพลงออนซอนเลยวังไสย์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีกิจกรรมร้านค้า นักเรียนได้ฝึกทักษะการขายสินค้า การทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งการทำบันทึกบัญชีต่างๆ เช่น บันทึกบัญชีรับ-จ่าย บันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น

สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฝึกให้นักเรียนปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เป็ด สุกร และเลี้ยงปลา ผลผลิตนำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน รวมทั้งสอนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นำไข่เป็ดมาแปรรูปเป็นไข่เค็มสมุนไพร โรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ปกครอง และคนในชุมชนนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาแก่นักเรียนและประชาชน จากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังชมภู กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงน้อย กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีโพนแท่น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากห้วย-ปากคาน และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเจริญ มีสมาชิกทั้งหมดรวม 212 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกผัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก ผลจากการดำเนินกิจกรรมทำให้สมาชิกมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข้อมูลจาก http://www.psproject.org/

และรูปภาพจาก ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 18 มิถุนายน 2567