ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุมวุฒิสภา

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุมวุฒิสภา นำโดย นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ นายกฤษฎา คำอาจ รองประธานคณะทำงาน และนายสิรภพ เพ็ชรเกตุ คณะทำงานและเลขานุการ เพื่อรายงานการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ยกระดับการส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตลชัย เป็นประธานวุฒิสภา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร