สพป.ตรัง เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมายจาก นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โดยมี นางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 ครูในสังกัด จำนวน 150 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)   
 . 
เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยคำนึงถึงศักยภาพความถนัดและความสนใจของนักเรียน
.
การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–19 มิถุนายน 2567 กรอบเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับพหุปัญญา การใช้งานระบบโปรแกรมสำรวจแววความสามารถพิเศษ และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้พหุปัญญาเป็นฐาน ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านภาษา ด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา