สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุม Focus Group แผนพัฒนาเด็กประถมวัยในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group โครงการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กประถมวัยในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อศึกษาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อให้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กประถมวัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับกลุ่มระดับผู้กำหนดนโยบายและสำหรับกลุ่มระดับผู้สนับสนุนผู้ปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์-รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์  ข่าว/ภาพ