สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม KICK-OFF โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรม KICK-OFF โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมกิจกรรม KICK-OFF โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเปิดภาคการศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการปลูกฝัง ป้องปรามและช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งให้ผู้เรียน “เรียนดี  มีความสุข” “ทำดี ทำได้ ทำทันที” “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” ภายใต้การทำงาน “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” โดยมี นายเกรียงศักดิ์ สมจิต ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมปล่อยสายตรวจเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โดมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในสังกัด ได้ร่วมออกตรวจ เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยตามพื้นที่ ดังนี้ คลองละลม ตำบลในเมืองบุรีรัมย์ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จุดเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง