ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 5) ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. โดยใช้รูปแบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom รายละเอียดตามเอกสารแนบ