สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) พัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับภูมิภาค

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลภายใต้โครงการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ และห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวธัญญ์รวี พงศ์ธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบปฐมวัย พร้อมด้วย ครูผู้สอนปฐมวัย ร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลภายใต้โครงการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สำหรับกลุ่มระดับผู้สนับสนุน/ผู้ปฏิบัติ นำโดย อาจารย์สุจิตรา ยางนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย