สพฐ. ร่วมโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS)

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS) ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3

.

สำหรับกิจกรรมฯ ดังกล่าว จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ภายใต้แนวคิด “How to say no to Yaba?” เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตระหนักเห็นคุณค่าในตนเองและห่างไกลจากยาบ้า ซึ่งเป็นปัญหายาเสพติดของประเทศไทย โดยจัดประกวดคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อก (TikTok)

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 13 – 19 ปี เน้นประเด็นการสื่อสารเพื่อให้รู้เท่าทันปัญหายาบ้า ตระหนักถึงโทษพิษภัยและผลกระทบ

ของยาบ้า การประกวดกำหนดจัดขึ้นในระดับอำเภอ 878 อำเภอ ระดับจังหวัด 76 จังหวัด กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ ตามลำดับ

.

ทั้งนี้ สพฐ. ได้มอบหมายสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 100 คน (รวมครูที่กำกับดูแล) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการ ดังกล่าว พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 13 – 19 ปี ส่งผลงานคลิปสั้นเข้าร่วมประกวดผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อก (TikTok) โดยลงทะเบียนสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://www.besmartsaynotodrugs.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป