กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ ประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและหาแนวทางการดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖  ณ ห้องประชุมโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ รับทราบนโยบายและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ หาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานในกลุ่มโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดและกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายฯ โดยมี นางอำนวย คมกริช  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)