ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล กิจกรรมที่ 7 พัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สนองนโยบายและจุดเน้น ข้อ 10.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)