สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 27  พฤษภาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562    โรงเรียนในสังกัด   พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  และศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   ลงพื้นที่ยังโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ  5  อำเภอ   เพื่อนิเทศติดตามความพร้อมในด้านต่าง ๆ  อาทิ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   สื่อการเรียนการสอน   ความพร้อมของบริบท อาคารสถานที่  ความปลอดภัยของนักเรียน   พร้อมให้คำแนะนำ  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา