ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ภาพยนต์ไทยในมิติ SOFT POWER เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดสัมมนา หัวข้อเรื่อง “ภาพยนต์ไทยในมิติ SOFT POWER เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารดังแนบ