สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จับมือศาลเยาวชนและครอบครัว ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ในการส่งเสริมเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขับขี่ปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการอบรมความรู้ และปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบ มารยาทและวินัยในการขับขี่อย่างจริงจัง ให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความเป็นระเบียบ ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้มีมาตรการและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเยาวชนที่กระทำผิดให้มีแนวทางที่หลากหลาย สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกแก่เยาวชน และสนับสนุนบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการช่วยเหลือการปรับพฤติกรรม เยาวชนที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้การปฏิบัติตามกฎการใช้ถนนและได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ลดปัญหาการทำความผิดของเยาวชนได้ โดยการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง