สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2567 เพื่อแจ้งข้อราชการ ข้อมูลข่าวสาร ขับเคลื่อนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การปฏิบัติอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนต่อไป โดยมี นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะเนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป. 6  วิชาคณิตศาสตร์ 3 คน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 14 คน วิชาภาษาไทย จำนวน 7 คน และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 จำนวน 122 คน จาก 47 โรงเรียน มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกคลิปภาพยนตร์สั้นครอบครัวคุณธรรม เรื่อง เพื่อนร่วมชั้น Classmate ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า เกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการในการจัดงานวันครู ประจำปี 2567 จำนวน 10 คน เกียรติบัตรรางวัลผู้ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ สพฐ. จำนวน 3 คน สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ สพฐ. ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับรางวัล ยอดเยี่ยม : โรงเรียนบ้านนางเม้ง ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ระดับรางวัล ยอดเยี่ยม : โรงเรียนบ้านท่าหินโงม ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ระดับรางวัล ดีเด่น :โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม มอบเกียรติบัตรประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 อำเภอ จำนวน 5 คน และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ จำนวน 20 คน  (วาระการดำรงตำแหน่ง ปีการศึกษา 2565-2566)