สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับองคมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ ESG4 Plus “เยี่ยมชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ พบปะพลังชุมชนคนบันดาลใจ” จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SCG และรองศาสตราจาย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ ESG4 Plus “เยี่ยมชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ พบปะพลังชุมชนคนบันดาลใจ” จังหวัดราชบุรี ณ ชุมชนหนองไม้เฝ้า SCGP โรงงานบ้านโป่ง และโรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี