สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ร่วมกันขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ร่วมกันขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต โดยมีบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้ารับการอบรม ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ในการนี้ นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม การทำงานที่สุจริต โปร่งใสของบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม อันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นสำนักงานฯ ใสสะอาด ต่อไป

Cr. ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ