สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกวัฒนธรรมสุจริต ผ่านระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกวัฒนธรรมสุจริตและเสริมสร้างการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่งไปในทางทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมพุนพิน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกภายในบุคคล ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 2. เสริมสร้างองค์ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการทำงานและมีส่วนช่วยป้องกันการทุจริต 3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อช่วยเฝ้าระวังและลดโอกาสการเกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน วิทยากรให้ความรู้นายธรรมนูญ คงรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 นางสาวพัฒนา อาชาชาญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 178 โรงเรียน ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2