สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และโรงเรียนบ้านโนนสำราญ อำเภอเทพสถิต

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.ชัยภูมิ เขต 3 และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และโรงเรียนบ้านโนนสำราญ อำเภอเทพสถิต นิเทศ ติดตามการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และการดำเนินงานตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ และได้เน้นย้ำเรื่องการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา การลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ความปลอดภัยในสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน Quick Win ของ สพฐ. อันจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน