โรงเรียนาวังศึกษาวิช สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “ตลาดของชาวอารยเกษตร ปี 3”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนาวังศึกษาวิช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยจัดกิจกรรม “ตลาดของชาวอารยเกษตร ปี 3” โดยนักเรียนกิจกรรมอารยเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน ในครัวเรือน นำมาแลกเปลี่ยน มาจำหน่าย ให้กับคณะครู และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้เห็นคุณค่าจากพืชผลทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

………………………………………….

ครูชัยวิชิต  พรมแพง  เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิช / รายงาน