สพม.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” และบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ตรวจสอบภายในโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี จำนวน 34 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวม 170 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ทางราชการ เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และแบบแผนของทางราชการ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยง และควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด

ในการนี้ นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่องแนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 และ นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่องการดำเนินงานตรวจสอบเพื่อสอดคล้องกับการดำเนินงาน ITA สถานศึกษา

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณ นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมฯ และขอขอบคุณ นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จนทำให้การจัดการอบรมสำเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ