สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ดร.ปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะ นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ได้รายงานความก้าวหน้าของการนำชุดฝึกไปใช้ในสถานศึกษา และการส่งเสริมความฉลาดรู้ในรูปแบบอื่น ๆ และการสร้างแรงจูงใจ เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลนานาชาติ (PISA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ต่อไป