การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน และสูงสุดระดับเขตพื้นที่

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม 100 คะแนน และนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุดระดับเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ได้ชื่นชม ให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารและคณะครูที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้สูงขึ้น

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ได้แก่

1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

2. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

4. โรงเรียนสันกำแพง

5. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ได้แก่

1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

2. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

4. โรงเรียนสันกำแพง

5. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

6. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

7. โรงเรียนจอมทอง

8. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

9. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

10. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

11. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

12. โรงเรียนฮอดพิทยาคม

นักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนน และคะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาคณิตศาสตร์

1. เด็กชายกิตติพัฒน์ ไชยลา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

2. เด็กชายธีทัต วิริยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์

เด็กชายภฤศ บุญพิทักษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ได้คะแนนสูงสุด 91.25 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ

1. เด็กหญิงสุพัตรา มาทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

2. เด็กหญิงพอเพียง คำวงค์ปิน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาภาษาไทย

เด็กชายอมตะ กบิลศักดิ์ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ได้คะแนนสูงสุด 90.66 คะแนน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชาคณิตศาสตร์

1. นายแดนเหนือ สารขาว โรงเรียนจอมทอง

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

2. นายธนภัทร อินดี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์

นายภูวดล ไชยมูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ได้คะแนนสูงสุด 82.80 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ

นายนราพงษ์ แก่นจันทร์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ได้คะแนนสูงสุด 89.96 คะแนน

วิชาภาษาไทย

นายแดนเหนือ สารขาว โรงเรียนจอมทอง

ได้คะแนนสูงสุด 86.40 คะแนน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายณัฐรัตน์ ผ่องผุด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ได้คะแนนสูงสุด 69.50 คะแนน