สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning “การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่”         

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนกิจกรรม “การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่” ณ ห้องประชุมขุนพนมคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการนี้ มอบหมายให้ นายอดุลย์ ลมงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการฯ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ของชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์แบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ตามบริบทของท้องถิ่น ผู้เข้ารับการประชุม ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 46 คน ( 46 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน) คณะวิทยากร คณะครูโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย และศึกษานิเทศก์ จำนวน  8  คน รวมผู้เข้ารับการประชุม 62 คน ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2