ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินครูอาวุโส

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินครูอาวุโส โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส เพื่อยกย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี จนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีประวัติชีวิตการทำงานดีตลอดมา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีตามจารีตของครู เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ตามประกาศมูลนิธิช่วยเหลือ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ โดยในการนี้ได้พิจารณาตามประกาศและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินของมูลนิธิช่วยเหลือครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1