ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนและติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 14.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนและติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้การขับเคลื่อนและติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยการกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับจังหวัด กำหนดผู้ใช้งานระบบการเรียนรู้แพลตฟอร์มด้านทุจริตศึกษา กำหนดจำนวนสถานศึกษานำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โดยการเปิดรายวิชาเพิ่มเติม (จัดทำเป็นรายวิชา) รวมถึงผลักดันและการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อยกระดับค่าคะแนนของเด็กและเยาวชนในพื้นที่มีพฤติกรรมยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริต โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย