สพม.ลำปาง ลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำมาปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด และได้ความอนุเคราะห์ท่านวิทยากรจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภานุมาศ พระพินิจ ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 7 สังกัดแผนกบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าโดยสารกองบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมทันใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน