สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 8)

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วย นางนฤมล พันลุตัน รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 8) โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA และร่วมรับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA โดยมีแนวทางการติดตาม คือ ตัวอย่างการใช้ชุดฝึกในสถานศึกษา และการส่งเสริมความฉลาดรู้รูปแบบอื่นๆ และสร้างแรงจูงใจและจุดเด่นอื่นๆ ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา