สพม.ลำปาง ลำพูน ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพกายและจิตเด็กและวัยรุ่น จังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุธินี หล้าทา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลบ้านธิ โดยการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียน ณ โรงเรียนป่าซาง และโรงเรียนป่าตาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน