รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2567” ณ ห้องประชุมพวงเงิน อาคารจันทร์เจริญ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

.

สำหรับงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับอุดมศึกษา ระดับจังหวัด และสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในบทบาทของโรงเรียนเพื่อสนองงานพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย

.

โดยการดำเนินงานส่งเสริมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนดังกล่าว ได้น้อมนำเอาพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังความว่า “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”

นายทัตตกร จันทร์โม
Latest posts by นายทัตตกร จันทร์โม (see all)