สพฐ. เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่ 13

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษเพื่อดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting

.

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษเพื่อดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรอบอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ภายใต้หัวข้อ “พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล” (Transforming Education in the Digital Era) โดยการประชุมดังกล่าวจะเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาของภูมิภาคไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ซึ่ง สพฐ. ได้ดูแลความพร้อมด้านการศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษในการจัดงานดังกล่าว

นายทัตตกร จันทร์โม
Latest posts by นายทัตตกร จันทร์โม (see all)