สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อทบทวนกระบวนการออกแบบ และพัฒนากระบวนการในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ครอบคลุมตามกฎกระทรวง ผ่านการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาของตนเองและวิเคราะห์หลักฐานร่องรอยของกระบวนการทำงานตามสภาพบริบทของตนเองและสถานศึกษา ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองพระธาตุเรืองรอง เมืองหลวงพ่อโต ยางชุมน้อย วังหิน 1 วังหิน 2 พยุห์ จำนวน 192 คน เข้ารับการอบรม โดยมี นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว