สพป.สระบุรี เขต ๒ ขับเคลื่อนพัฒนา และยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี นางมาลี แก้วแววนาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มุ่งเน้นเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ผ่านกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาออนไลน์และสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรในสำนักงาน ๕๗ คน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๓๕ คน รวม ๑๙๒ คน โดย นายสุภัทรชัย กระสินหอม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Coach) ประจำภาคกลางและภาคตะวันออกของ สพฐ. เป็นวิทยากร ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล และ นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธี ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี