การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ “ผอ. เขต พบเพื่อนครู”  

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ “ผอ. เขต พบเพื่อนครู” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและหาแนวทางการดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. และ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เกิดความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตลาดชัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ “ผอ. เขต พบเพื่อนครู” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ รับทราบนโยบายและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ หาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานในกลุ่มโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย พร้อมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านตลาดชัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายกฤษขจร ศรีถาวร ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)