สพม.เชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (สอบสัมภาษณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 19 วิชาเอก 43 อัตรา โดยมี ผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินในภาค ค จำนวนทั้งสิ้น 687 คน ตามวิชาเอก ดังนี้

วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 71 คน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 31 คน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 116 คน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 81 คน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 35 คน วิชาเอกเคมี จำนวน 35 คน วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 65 คน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 46 คน วิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 6 คน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 46 คน วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 27 คน วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 17 คน วิชาเอกอุตสาหกรรม จำนวน 24 คน วิชาเอกศิลปะ จำนวน 22 คน วิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 9 คน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 คน วิชาเอกเกษตร จำนวน 13 คน วิชาเอกคหกรรม จำนวน 12 คน วิชาเอกแนะแนว จำนวน 6 คน

จัดสอบระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การสอบในครั้งนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ให้มีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 มีผู้เข้าสอบ จำนวน 369 คน ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกภาษาจีน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาเอกเคมี

ทั้งนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบ โดยมี ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และนางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการสอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กำหนด

จากนั้น ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมี ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และนางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ภาค ค ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กำหนด

ในการนี้ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา (คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่) และผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมสนามสอบสอบแข่งขันฯ ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้เข้าสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จนทำให้การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ