สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA และการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจในการยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA และการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในการยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA และการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รวมจำนวน 100 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนางานในด้านวิชาการ สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา
ข่าว : นางสาวนิตยา กันลัยพันธ์